Postępowanie dyscyplinarne

       Specjalizujemy się w reprezentowaniu funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy w postępowaniach wyjaśniających i dyscyplinarnych oraz na dalszych etapach postępowania przed sądem.

Udzielamy również pomocy w ramach szeroko rozumianej pragmatyki służbowej m.in. w zakresie:

postępowań administracyjnych związanych z obligatoryjnym lub fakultatywnym zwolnieniem ze służby,
przywrócenia do służby,
postępowań związanych z zawieszeniem w czynnościach służbowych,
postępowań powypadkowych w służbie,
skierowań do komisji lekarskich oraz odwołań od orzeczeń tych komisji,
skierowań na badania okresowe lub kontrolne,
opiniowania oraz wnoszenia odwołań od opinii służbowych,
sprostowań świadectw służby oraz odwołań od opinii o służbie,
przeniesienia lub delegowania,
analizy wymiaru czasu służby,
roszczeń z tytułu prawa do uposażenia i innych świadczeń oraz należności pieniężnych,
analizy przepisów ustaw oraz przepisów wykonawczych.

Call Now Button