Mediacje

Proponujemy MEDIACJĘ – skuteczną, bezstronną, uczciwą, przejrzystą, poufną i sprawną – stanowiącą dla skonfliktowanych stron, alternatywę dla drogi sądowej.

Specjalizujemy się w mediacjach:

mediacje cywilne (administracyjne)

mediacje cywilne (administracyjne) (spory sąsiedzkie; roszczenia o zapłatę; spory między instytucjami a petentami, jak również pomiędzy przedsiębiorcami oraz klientami; spory dotyczące podziału majątku dorobkowego oraz wszelkie inne spory mogące być przedmiotem wniesionej sprawy do Sądu Cywilnego)

mediacje gospodarcze

 mediacje gospodarcze (spory pomiędzy podmiotami gospodarczymi odnoszące się np. do naruszania bądź niewłaściwego wykonywania zobowiązań wynikających z umowy; spory dotyczące praw autorskich; nieuczciwej konkurencji oraz wszystkie te spory, które właściwość sądową lokują w Sądzie Gospodarczym)

mediacje karne

mediacje karne (spory, w których występuje sprawca postępowania – dorosły albo nieletni – oraz ofiara, która jest poszkodowana w kontekście czynu karalnego)

mediacje pracownicze

 mediacje pracownicze (spory występujące w zakładach pracy dotyczące spraw pracowniczych, kadrowych, działowych; spory odszkodowawcze, dotyczące mobbingu, a także te, które składane są na wokandę Sądu Pracy)

mediacje rodzinne

 mediacje rodzinne (spory prowadzone między małżonkami (partnerami) na tle około rozwodowym, rodzicielskim, finansowym, alimentacyjnym, ustalenia kontaktów z dzieckiem – współtworzenie planów wychowawczych, konflikty międzypokoleniowe, etc.)

Call Now Button